سامانه رسیدگی به درخواست ها و شکایات

دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

سامانه رسیدگی به در خواست ها و شکایات بمنظور دریافت و بررسی پیشنهادات ، نقطه نظرات ، انتقادات و شکایات مشترکین ، کارکنان و سایر شهروندان گرامی جهت ارزیابی، ارزشیابی عملکرد، ارائه خدمات بهتر، ارتقاء فن آوری شرکتهای ارتباطات سیار، دیتا و شرکتهای مخابرات استانی و بهبود عملکرد مسئولین و کارمندان شرکت از لحاظ سرعت، دقت، انضباط کاری ، پیشگیری فساد اداری، ارتقاء کاری و سیستمی ، شفافیت، ضابطه مداری، توجه و حساسیت در نگهداری و مصرف اموال شرکت ، کنترل انضباط مالی، صرفه جوئی در هزینه ها و نهایتاً تحقق اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است .